هندسه قطعات با کیفیت بالا ریخته گری قالب چیست؟

- Jul 25, 2018-

در فرآیند تولید قالب های ریخته گری با کیفیت بالا و پردازش روزانه آن که بسیاری از نیازهای برای قالب های ریخته گری با کیفیت بالا وجود دارد یافت می شود. دانش عمومی این است:

1. قطعات قالب طراحی قالب ریخته گری باید آسان برای رسیدن به کیفیت پردازش بر روی قطعات نقاشی، است که ساختار قطعات مورد نیاز است، ولی باید قادر به اطمینان پردازش آسان و حجم کار باید حداقل ممکن باشد.

2 ریخته گری قالب قطعات باید روش های آسان برای استفاده و بهره وری بالا پردازش می شود، مانند توزیع شکل سطح قطعات پردازش باید معقول باشد, استاندارد, استاندارد استفاده کنید.

3-طراحی قطعات ریخته گری قالب باید به کاهش حجم کار پردازش قطعات، سطح پردازش است که باید برای کاهش حجم کار و مصرف ابزار و الکترود و مواد حداقل برسد.

4-مواد قطعات ریخته گری قالب به طور کامل باید مورد استفاده قرار گرفته برای پردازش آسان. در صورت امکان،، ترک موقعیت جمع شدن.

عمق حفاری سوراخ در قسمت تنظیم کاهش باید. تا آنجا که ممکن است، عمق سوراخ نه بزرگتر از یا برابر با بیش از 5 بار دیافراگم.

قسمت پردازش می شود، مانند زمانی که باید آن را آسان به موقعیت و گیره ساختار بخشی به کوتاه شدن زمان کمکی حین ماشینکاری کمک می کند.

5-قطعات ریخته گری قالب استحکام خوب در طول پردازش داشته باشد. برخی از قطعات برای افزایش استحکام، ترجیحا ساختار محور نردبان باید مانند مشت زدن سوراخ پانچ هسته کوچک قطر مشابه باید و قطر را باید کاهش و یا افزایش در یک جهت.

6-ساختار قطعات ریخته گری قالب به حساب ایمنی در پردازش را باید. هنگام ریخته گری طراحی قالب بخش و اندازه گیری آن craftability ساختاری، طراح و به طور کامل باید فرایند تولید ممکن است بخش بخش تمام در نظر بگیرید. در حالی که رضایت بخش processability ساختاری توجه نیز به صرفه جویی در مواد اولیه پرداخت می شود باید و بخش های مختلف باید تولید شده و با ارزان مواد و روشهای مناسب خالی تولید بدون تولید استفاده از عملکرد، تا تولید هزینه را کاهش می دهد.