ریخته گری خودکار سلول کشتی به مشتری پاکستان

- Feb 08, 2019-

این سلول اتوماتیک ریخته گری برای رولیدن FANUC روبات را به کار می گیرد. قطعات ریخته گری به طور خودکار تخلیه می شوند.

کارکنان فنی BAOLIN برای نصب و آموزش به سمت مشتری می روند.